Duidelijke afspraken voor een soepel verloop van uw studie
Algemene voorwaarden Beauty Academy Eye For You
Algemene voorwaarden Beauty Academy Eye For You
ARTIKEL 1 – Toepasselijkheid
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden
Beauty Academy Eye For You: Het opleidingsinstituut (opdrachtnemer)
Cursist/student: De organisatie of natuurlijke persoon die een
(cursus/opleiding) overeenkomst heeft afgesloten met
Beauty Academy Eye For You (opdrachtgever).
Website: De website van Beauty Academy Eye For You www.beautyacademy.nl
ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en
diensten van Beauty Academy Eye For You en op alle door Beauty Academy Eye For You gesloten
overeenkomsten, voor zover
daarvan uitdrukkelijk en schriftelijk niet is afgeweken.
Door inschrijving voor een cursus/opleiding verklaart de cursist/student zich akkoord met
deze algemene voorwaarden.
Indien een gevolmachtigde zorgt voor de inschrijving van een cursist (zoals inschrijving van
een werknemer), dan verplicht de gevolmachtigde zich jegens Beauty Academy Eye For You de
algemene voorwaarden aan die cursist bekend te maken en op te leggen.
ARTIKEL 3 – Inschrijving en Diplomering
3. U kunt zich op verschillende manieren inschrijven: Schriftelijk of via internet.
Door U in te schrijven, verklaart U zich akkoord met deze voorwaarden
U ontvangt via een brief of e-mail een bevestiging van de inschrijving van Beauty Academy Eye
For You. Door de verzending van deze brief of e-mail komt de overeenkomst voor deelname tot
stand. De inschrijving geschiedt in volgorde van binnenkomst.
3.1 De overeenkomst tussen de cursist/student en Beauty Academy Eye For You komt tot stand
door aanvaarding van het aanbod door de cursist/student.
De cursist/student aanvaardt het aanbod door inzending van een volledig ingevuld
inschrijfformulier via de website of via een inschrijving van een uitgeprint inschrijfformulier.
Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de cursist hiervan schriftelijk of langs
elektronische weg een bevestiging.
3.2 De cursist/student verbindt zich door middel van aanmelding tot het volgen van alle
tot de betreffende cursus/opleiding behorende lessen met bijbehorende huisregels.
Certificering vindt slechts plaats na het door cursist/student naar behoren afronden van alle
onderdelen van de betreffende cursus/opleiding en na het voldoen van het volledige
cursus/lesgeld aan Beauty Academy Eye For You.
3.3 Elke deelnemer ontvangt bij voldoende aanwezigheid een Deelname Certificaat. Dit houd in
dat er aan de Norm is voldaan.
Voor de opleidingen All-Round Hairspecialist, All-Round Nagelspecialist, Praktijkopleiding Visagie,
Praktijkopleiding Schoonheidsspecialist, Permanente make-up en Microblading stellen wij extra
eisen en dient een eindtoets te worden afgelegd.
Bij voldoende resultaat ontvangt u dan een Certificaat van Vakbekwaamheid.
Indien u voor voornoemde opleidingen geen toets wenst af te leggen dan ontvangt U een
Deelname Certificaat. Is aan de opleiding van Uw keuze een examen verbonden, dan ontvangt u
hier meer informatie over.
Om aan examens (intern of Extern) te mogen deelnemen, moet u zich tijdig schriftelijk of per e-mail
aanmelden via www.beautyonderwijs.nl/examens.
Betaalt U a.u.b.tijdig het verschuldigde examengeld en controleer of u voldoet aan de eventuele
toelatingseisen.
ARTIKEL 4 – Betaling
4.1 Betaling van het cursusgeld geschiedt door middel van de betaalafspraken vermeld op uw
Faktuur. Betaling door middel van een bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de
Beauty Academy Eye For You aangegeven bank- girorekening. Beauty Academy Eye For You
behoudt zich het recht om de cursist/student de toegang tot de lessen te weigeren indien het
cursusbedrag niet voldaan is.
4.2 De cursist/student, die volgens het inschrijfformulier als wederpartij wordt
aangemerkt, ontvangt een factuur van Beauty Academy Eye For You.
Indien de cursist/student de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, dient een
ouder/voogd na inschrijving en machtiging van het cursusgeld, een schriftelijke bevestiging
met handtekening te doen toekomen aan de Beauty Academy Eye For You.
4.3 Indien de cursist/student kiest voor een betaling in termijnen, gelden de op de factuur
aangegeven termijnbedragen.
Artikel 5 – niet tijdige betaling
5,0 De cursist gaat bij inschrijving en accoordverklaring met deze voorwaarden een financiële
verplichting aan.
5.1 Indien de cursist/student de betaling niet binnen de overeengekomen betaaltermijn
volledig heeft betaald, is de cursist/student zonder ingebrekestelling in verzuim. Dit betekent
dat de cursist/student vanaf het vervallen van de betaaltermijn wettelijke vertragingsrente
verschuldigd is.
5.2 Indien de cursist/student de betaling niet binnen de overeengekomen betaaltermijn
volledig heeft betaald, komen extra kosten die Beauty Academy Eye For You moet maken om het
aan Beauty Academy Eye For You toekomende bedragen te innen, voor rekening van de
cursist/student. Deze kosten worden berekend aan de hand van de staffel buitengerechtelijke
incassokosten ingevolge de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en bijbehorend
besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
5.3 Termijnbetalingen: Bij herhaaldelijk te late betaling van de termijnen komt de betaalafspraak te
vervallen waarbij het totale bedrag van de aangegane financiële overeenkomst ineens opeisbaar
is.
ARTIKEL 6 – Bedenktijd, Annulering en Beëindiging
6.0 Bedenktijd: Na ontvangst van de Bevestiging van uw inschrijving (lees overeenkomst) heeft u
14 dagen Bedenktijd, de tijd dus om kostenloos van uw opleiding af te zien. Deze bedenktijd geldt
niet bij een overeenkomst tot het verrichten van diensten, na nakoming van de overeenkomst.
Indien U dus inschrijft voor een opleiding die binnen 14 dagen na inschrijving start, Starten wij
meteen met alle voorbereidingen en wordt uw lespakket speciaal voor u besteld en stemt u dus in
met het vervallen van de Bedenktijd.en verklaart U afstand te doen van uw recht op ontbinding. U
bent dus het volledige lesgeld met kosten voor het lespakket verschuldigd.
6.1. Voor Annulering kunt U het contactformulier op onze website www.beautyacademy.nl
gebruiken. Wilt u a.u.b. In de correspondentie als onderwerp “ANNULEREN OPLEIDING”
gebruiken.
Als annuleringsdatum houdt Beauty Academy Eye For You de datum van poststempel of de datum
van binnenkomst via elektronische weg aan. De annulering is pas definitief na een
ontvangstbevestiging van Beauty Academy Eye For You, tenzij de annulering via aangetekende
brief heeft plaatsgevonden. Bij annulering vanaf 15 dagen na inschrijving bent u altijd 10%
annulering -en administratiekosten verschuldigd van het cursusgeld met een minimum van 25,00
Euro en een maximum van 350,00 Euro. Op bestelling voor de Cursist aangekochte pakketten en
boeken kunnen na 14 dagen vanaf inschrijving niet worden teruggenomen. En dienen geheel
betaald te worden.
6.2. Bij annulering of wijziging van 7 tot 14 dagen voor de opleiding bent u 50% verschuldigd van
de lesovereenkomst.
6.3 Bij annulering of wijziging van 24 uur tot 7 dagen voor de opleiding bent u 75%,- verschuldigd.
Daarna bent u altijd 100% verschuldigd van de lesovereenkomst.
6.4 Als u bent verhinderd, mag u 24 uur voor aanvang van de opleiding een vervanger naar de
opleiding sturen.
U geeft de naam van de afgevaardigde 24 uur voor aanvang van de opleiding schriftelijk per brief,
of e-mail door aan Beauty Academy Eye For You.
6.5 Als u bent verhinderd en u heeft zich niet afgemeld of geen vervanger gestuurd,
bent u altijd de volledige deelnamekosten verschuldigd
6.6. Tussentijdse beëindiging
In geval de opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer
na aanvang van de opleiding deelname tussentijds beeindigt of anderszins niet aan de cursus
deelneemt, is de opdrachtgever betaling verschuldigd van de volledige kosten. Er bestaat geen
recht op enige terugbetaling of kwijtschelding.
6.7 Indien de cursist/student, als gevolg van ziekte, één of meerdere lessen absent is
wordt de cursist, op vertoon van een doktersverklaring, de mogelijkheid geboden de gemiste
les(sen) in een andere cursuscyclus alsnog te volgen, onder voorbehoud van het bestaan
van de betreffende cursuscyclus en aanwezigheid van voldoende capaciteit.
De betalingsverplichting wordt in dat geval echter niet doorgeschoven. Van uitstel van
betaling zal dan dus geen sprake zijn
6.8 Tussentijdse beëindiging van de opleiding dient schriftelijk te worden gemeld. Het niet langer
bijwonen van de lessen wordt niet gezien als afmelding.
6.9 Beauty Academy Eye For You behoudt zich het recht voor de cursusdata en/of locatie, zonder
opgaaf van redenen, te wijzigen. Bij wijziging van de cursusdata en/of locatie worden de cursisten
hiervan uiterlijk 24 uur voor de (eerste) les van de betreffende cursus op de hoogte gebracht.
6.10 In geval van volledige Annulering van de opleiding wordt het (restant)bedrag cq. aanbetaling
aan de deelnemer terugbetaald.
ARTIKEL 7 – Aansprakelijkheid.
7.1 Beauty Academy Eye For You is niet verder aansprakelijk voor enige schade dan de uit de wet
voortvloeiende aansprakelijkheid. Beauty Academy Eye For You is slechts aansprakelijk voor de
schade waartoe Beauty Academy Eye For You zich door middel van een
aansprakelijkheidsverzekering verzekerd heeft en waarvoor zij zich redelijkerwijs kon verzekeren.
7.2 Beauty Academy Eye For You en vertegenwoordigers van Beauty Academy Eye For You
zijn volledig uitgesloten van alle aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van goederen en/of
persoonlijk letsel voor, tijdens of na deelname aan een opleiding.
ARTIKEL 8 – Huisregels
8. De cursist/student dient zich te gedragen volgens de huisregels van Beauty Academy Eye For
You. Indien de cursist/student zich op een dusdanige wijze gedraagt, dat dit schade aan de
belangen van het opleidingsinstituut dan wel lijf, eer of belangen van andere
cursisten/studenten toebrengt, behoudt Beauty Academy Eye For You zich het recht na de
cursist/student officieel te hebben gewaarschuwd, over te gaan tot ontbinding van de
overeenkomst met de cursist/student. In dit geval vindt er geen restitutie van het cursusgeld plaats
8.1 Een half uur voor aanvang van de les wordt de cursist/student toegang geboden tot
het pand van Beauty Academy Eye For You. De cursist/student wordt geacht op tijd, althans voor
aanvang van de les, aanwezig te zijn.
8.2 Tijdens de les is het gebruik van een mobiele telefoon niet toegestaan.
8.3 De cursist/student wordt geacht de aan hem/haar toegewezen werkplek na gebruik
schoon en ordelijk achter te laten. De cursist/student wordt geacht de materialen gereinigd
achter te laten.
8.4 Bij absentie van de cursist/student als gevolg van ziekte of andere dringende reden
dient de cursist/student zich van tevoren, althans minimaal 24 uur van tevoren af te
melden via het daartoe bestemde telefoonnummer van Beauty Academy Eye For You.
8.5 De cursist/student dient voorbereid in de lessen te verschijnen. Voorwaarde hiertoe is
het meenemen van de benodigde materialen, boeken en modellen, en daarnaast de
gemaakte huiswerkopdracht(en).
8.6 Van de cursist/student wordt tijdens de cursus een actieve en gemotiveerde houding
verwacht.
8.7 Roken is binnen het pand en binnen 5 meter van de voordeur van Beauty Academy Eye For
You niet toegestaan.
ARTIKEL 9 – Bijkomende benodigdheden
De cursist/student dient zelf zorg te dragen voor enige gedurende de cursus
benodigde modellen. Wanneer het de cursist/student en daarbij ook een medecursist/student
niet is gelukt zich van een model te voorzien, Kan men een verzoek indienen om gebruik te maken
van een model via de Beauty Academy Eye For You. Beauty Academy Eye For You kan echter in
geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor enig afwezigheid voor een door haar
geregelde model.
ARTIKEL 10 – Auteursrechten
De Beauty Academy Eye For You doet er alles aan om fouten in het studiemateriaal te voorkomen.
Mocht U desondanks klachten hebben, meld deze dan binnen een maand na ontvangst van het
studiemateriaal aan:
Beauty Academy Eye For You, Leidse Rijn 6, 3454 PZ, De Meern.
10.1 De auteursrechten op het door Beauty Academy Eye For You vervaardigde en aan de
cursist/student verstrekte lesmateriaal berust bij Beauty Academy Eye For You. Gebruik van
lesmateriaal anders dan voor de eigen studie is dus niet toegestaan Het is derhalve niet
toegestaan het materiaal te verveelvoudigen en/of openbaar te maken door middel van fotokopie
of enigerlei andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende, te
weten Beauty Academy Eye For You.
10.2 Er kunnen geen rechten ontleend worden aan eventuele druk- en zetfouten,
prijswijzigingen en wijzigingen met betrekking tot de inhoud van de opleidingen vermeld in de
studiegids en op de website.
ARTIKEL 11 – De Wet Bescherming Persoonsgegevens
In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens geven we U te kennen
dat alle door U verstrekte gegevens zullen worden opgenomen in onze geautomatiseerde
administratie.
Deze zullen intern worden verwerkt en gebruikt voor een verantwoord klantenbeheer en een
verantwoorde bedrijfsvoering, zoals het kunnen inschrijven van studenten, het toesturen van
lesmateriaal, het uitvoeren van docentbegeleiding en het toesturen van een Nieuwsbrief over onze
opleidingen of daaraan gerelateerde informatie.
De Beauty Academy Eye For You verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden.
U beschikt uiteraard over het recht van toegang tot en verbetering van uw gegevens.
Wilt U geen Nieuwsbrief meer van ons ontvangen, dan kunt U ons dat schriftelijk of via
electronische weg meedelen.
ARTIKEL 12 – Klachten
Uitingen van ongenoegen aan Beauty Academy Eye For You over de uitvoering van de
overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de
management director van Beauty Academy Eye For You. Indienen van de klacht kan uitsluitend
door het daarvoor bestemde klachtenformulier te gebruiken. Deze is op te vragen via email
info@beautyacademy.nl bij Beauty Academy Eye For You.De cursist/student ontvangt uiterlijk één
week na ontvangst van de klacht een ontvangstbevestiging en uiterlijk vier weken na ontvangst
van de klacht een schriftelijke, tevens inhoudelijke reactie van Beauty Academy Eye For You.
ARTIKEL 13 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden
13.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, kunnen de algemene voorwaarden door Beauty
Academy Eye For You. worden gewijzigd. Wijzigingen worden ten minste veertien (14)
kalenderdagen voor de inwerkingtreding daarvan op de website van Beauty Academy Eye For You
bekend gemaakt. De cursist/student wordt van een wijziging van de algemene voorwaarden
persoonlijk op de hoogte gesteld.
ARTIKEL 14 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
14.1 Op alle overeenkomsten gesloten met Beauty Academy Eye For You is Nederlands Recht van
toepassing, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing
is. De rechtbank te Amsterdam is in eerste aanleg exclusief bevoegd kennis te nemen van enig
geschil voortvloeiend uit een overeenkomst of de algemene voorwaarden.

Contact